Bolagsstyrning

ProfilGruppen är ett svenskt aktiebolag, vars aktier är noterade på Stockholmsbörsen och återfinns på listan Small Cap. Styrningen av ProfilGruppen sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och skriver varje år en bolagsstyrningsrapport som tas in i årsredovisningen. Rapporten hittar du här till vänster.

ProfilGruppens högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman väljer bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också bolagets revisorer.