Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 juni 2014

2014-08-12 17:30

Slutförd emission i början av juli och litet men positivt resultat i andra kvartalet
Andra kvartalet

  • Intäkter 219,7 Mkr (205,0), upp 7 procent jämfört med föregående år         
  • Rörelseresultat 2,6 Mkr (0,9)
  • Nettoresultat 0,7 Mkr (-0,4)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,2 Mkr (-7,8)
  • Resultat per aktie 0,15 kr (-0,08)

Första sex månaderna

  • Intäkter 422,4 Mkr (384,8), upp 10 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 0,3 Mkr (-3,6)
  • Nettoresultat 1,2 Mkr (-4,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,0 Mkr (-13,6)
  • Resultat per aktie 0,25 kr (-0,99)


ProfilGruppens tf VD och Koncernchef, Kåre Wetterberg kommenterar:
”Satsningen på marknadssidan börjar nu synas i leveransvolymerna. Detta i kombination med en svagare krona påverkar resultatet i positiv riktning. Nyemissionen övertecknades vilket jag ser som ett tecken på stort förtroende för ProfilGruppen från marknadens sida. Vi har fortsatt ett antal gamla kontrakt som med tiden blivit ofördelaktiga för oss vilket hämmar resultatåterhämtningen.”

 
_____________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef     
Mobil 070-656 40 14             
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se                  
Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se