Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), 1 januari – 31 december 2013

2014-02-25 14:00

Året har präglats av svag efterfrågan och pressade marginaler
Fjärde kvartalet

  • Intäkter 173,1 Mkr (161,7), upp 7 procent jämfört med föregående år         
  • Rörelseresultat -12,5 Mkr (6,4). Föregående år påverkades av engångseffekter om netto 17,8 Mkr.
  • Nettoresultat -11,5 Mkr (9,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,3 Mkr (31,2)
  • Resultat per aktie -2,32 kr (1,99)

Året

  • Intäkter 730,0 Mkr (786,0), ned 7 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat -20,0 Mkr (30,1), resultatet har påverkats positivt av engångseffekter om netto 0,9 Mkr (27,2)
  • Nettoresultat -20,5 Mkr (23,0)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,0 Mkr (51,2)
  • Resultat per aktie -4,16 kr (4,66)

ProfilGruppens tf VD och Koncernchef, Kåre Wetterberg kommenterar:
”Hemmamarknaden har varit fortsatt svag under fjärde kvartalet vilket kompenserats med ökad försäljning på exportmarknaderna. Delar av denna försäljning har skett till pressade marginaler vilket tynger resultatet för kvartalet. Vårt långsiktiga arbete på marknadssidan med speciellt fokus på Sverige fortsätter och börjar ge resultat i form av nya kunder. En höjdpunkt för företaget är ordern till Volvo Cars som vi nyligen annonserat.”

 
___________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef
Mobil 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se
Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se