Styrelsens för ProfilGruppen AB (publ) förslag om utdelning

2013-03-05 15:30

Mot bakgrund av koncernens operativa resultat lägger styrelsen förslag till årsstämman att ingen (0 kronor) utdelning för verksamhetsåret 2012 skall utgå (föregående år 0 kronor per aktie).

____________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta: 
Eva Färnstrand, styrelsens ordförande
Mobil 070-603 18 00
e-post: eva.farnstrand@profilgruppen.se

____________________________________________ 

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Styrelsens för ProfilGruppen AB (publ) förslag om utdelning