2020-04-21

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Vid dagens årsstämma deltog cirka 35 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.

VD sammanfattade 2019
VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2019. 
Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Beslut från stämman
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes.

Utdelning
Styrelsen beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 skall utgå (föregående år 5,00 kronor per aktie). 

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av styrelseledamöterna Jörgen Abrahamsson, Monica Bellgran, Bengt Stillström, Thomas Widstrand och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg valdes till styrelseordförande. 
Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor. 

Arvode
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2019 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande: 
400 000 kr till styrelseordföranden 
155 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. 
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode. 
Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2021
Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.
Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. 

Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Ekonomisk information
Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 15 juli 2020 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida. 

 

Åseda den 21 april 2020

 

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Orgnr 556277-8943

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, Styrelsens ordförande
Mobil: 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Kåre Wetterbergs försorg för offentliggörande den 21 april 2020 kl 18.15.

Dokument & länkar