2020-04-09

Kvartalsresultat 26 Mkr

Första kvartalet

  • Intäkter 401,1 Mkr (443,3), ner 10 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 26,0 Mkr (35,6)
  • Rörelsemarginal 6,5 procent (8,0)
  • Nettoresultat 11,4 Mkr (25,6)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,9 Mkr (-54,4)
  • Resultat per aktie 1,26 kr (3,36)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2019 lämnas
  • Korttidspermittering infördes i mars

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:

Vi summerar ett första kvartal som i viss utsträckning påverkats av spridningen av covid-19 och dess konsekvenser.

I slutet av mars minskade efterfrågan från våra automotive-kunder markant då flera av dem stängde ner sina fabriker tillfälligt. Vi har under senare delen av mars även sett en tendens till avmattning från andra segment, främst med förädlade produkter, vilket sammantaget fått viss påverkan på periodens resultat.

Positivt i nuläget är att inflödet av förfrågningar ökat och nya avtal har ingåtts under perioden.

Den 23 mars togs beslut om att nyttja kortidspermittering för att anpassa kapaciteten till den nya behovssituationen. På så sätt kan vi balansera våra kostnader, bibehålla all kompetens och kan ha en kort startsträcka då behoven ökar.

Organisationen har svarat upp på dessa åtgärder på ett solidariskt sätt och står starkt trots motvinden.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef
Mobil: 070-932 16 50
E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se 

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 9 april 2020 kl 14.00.

Dokument & länkar