2020-03-17

Styrelsen i ProfilGruppen ändrar förslag till utdelning

Styrelsen i ProfilGruppen AB fattade på sitt möte den 11 februari 2020 beslut om att föreslå en utdelning om 5 kronor per aktie. Sedan detta beslut fattades har omvärldssituationen genomgått en drastisk förändring på grund av Corona-smittan. Effekterna av de regleringar etcetera som görs i olika länder kommer ha effekt på näringslivet i stort och leda till en påverkan av ProfilGruppen som vi ännu inte kan bedöma. Vi ser det som positivt att staten lagt förslag om korttidspermitteringar och övertagande av sjuklönekostnader, vilket minskar riskerna för företagen i den uppkomna situationen.

 

Styrelsen i ProfilGruppen anser det viktigt att företaget står starkt, kan undvika risker och ta vara på möjligheter som kan uppstå som följd av den uppkomna situationen. Styrelsen har därför på styrelsemöte idag, 17 mars 2020, omprövat sitt förslag till utdelning och föreslår nu stämman att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 skall ges.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:

Kåre Wetterberg, styrelsens ordförande

Mobil: 070-656 40 14

kare.wetterberg@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

 

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Fredrik Zööglings försorg för offentliggörande den 17 mars 2020 kl 10.15.

Dokument & länkar