2019-04-16

Beslut från årsstämma 2019

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.

VD sammanfattade 2018

VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2018.

Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Beslut från stämman

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018 fastställdes.

Utdelning

Styrelsen beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2018 skall utgå med 5,00 kronor per aktie (föregående år 4,50 kronor per aktie). Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdagen den 18 april 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 25 april 2019.

Val av styrelse och revisor

Jörgen Abrahamsson valdes till ny styrelseledamot. Omval skedde av styrelseledamöterna Monica Bellgran, Mats Egeholm, Bengt Stillström, Thomas Widstrand och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg valdes till styrelseordförande.

Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor.

Arvode

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2018 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:

400 000 kr till styrelseordföranden

155 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2020

Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det första kvartalet 2019 lämnades tidigare idag.

Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 15 juli 2019 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Åseda den 16 april 2019

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)

Orgnr 556277-8943 

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Kåre Wetterberg, Styrelsens ordförande
Mobil: 070-656 40 14
E-post: kåre.wetterberg@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 16 april 2019 kl 19.00.

Dokument & länkar