2019-02-12

Förbättrat resultat för tredje året i rad

Fjärde kvartalet

 • Intäkter 414,3 Mkr (367,2), upp 13 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 24,0 Mkr (24,8)
 • Rörelsemarginal 5,8 procent (6,8)
 • Nettoresultat 17,1 Mkr (18,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 54,0 Mkr (24,6)
 • Resultat per aktie 2,13 kr (2,55)

Helåret 2018

 • Intäkter 1 618,3 Mkr (1 382,8), upp 17 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 113,7 Mkr (103,9) 
 • Rörelsemarginal 7,0 procent (7,5)
 • Nettoresultat 83,5 Mkr (77,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 129,8 Mkr (85,5)
 • Resultat per aktie 10,88 kr (9,86)
 • Påbörjad investering om 310 Mkr i ny pressanläggning för ökad kapacitet
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr per aktie (4,50)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

Årets sista kvartal slutar med ett något svagare resultat jämfört med föregående år, vilket till stor del beror på att vi hade outnyttjad kapacitet. I det fjärde kvartalet finns en säsongseffekt i form av naturligt lägre volymer som i kombination med ett snabbt tapp hos en större kund gav tillfälligt minskad efterfrågan. Under hela året har vi kört helgskift i samtliga presslinjer och för att säkra den uppbyggda kompetensen hos nya medarbetare beslutade vi att behålla kapaciteten även under årets sista kvartal. Detta utgör ett viktigt kompetensbygge och en hörnsten i vår fortsatta tillväxt med framtidssatsningen på en ny pressanläggning. 

Hela årets resultat är det bästa hittills i bolagets historia, trots att vi under året lagt mycket fokus på våra stora framtidssatsningar såsom uppstart av ny produktionslinje i PG&WIP, påbörjad byggnation för ny pressanläggning och arbetet med nytt affärssystem. Samtidigt har vi tagit nya affärer och levererat mer profiler än någonsin med bibehållen hög leveransprecision. Stor eloge till alla medarbetare som gjort detta möjligt och som visar vilken kompetens och styrka det finns i ProfilGruppen. Nu ser vi fram emot ett år då vi ska ta de pågående projekten i mål samtidigt som vi ska fortsätta att serva våra kunder på den nivå vi gjort oss kända för.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 12 februari 2019 kl 14.00.

Dokument & länkar