2018-07-17

Fortsatt stabilt resultat

Andra kvartalet

 • Intäkter 441,5 Mkr (364,3), upp 21 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 32,8 Mkr (31,9), i föregående års resultat ingår en reavinst om 2,9 Mkr
 • Rörelsemarginal 7,4 procent (8,8)
 • Nettoresultat 24,4 Mkr (23,8)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,2 Mkr (24,0)
 • Resultat per aktie 3,14 kr (3,01)

Första sex månaderna

 • Intäkter 849,7 Mkr (701,5), upp 21 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 67,3 Mkr (58,4), i föregående års resultat ingår en reavinst om 2,9 Mkr
 • Rörelsemarginal 7,9 procent (8,3)
 • Nettoresultat 50,2 Mkr (43,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 59,2 Mkr (12,7)
 • Resultat per aktie 6,46 kr (5,44)
 • Beslutad investering om 310 Mkr i ny pressanläggning för ökad kapacitet

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Vi fortsätter leverera ett stabilt resultat i kvartalet. Jag tycker att samtliga delar i verksamheten gör ett starkt arbete och kontinuerligt utvecklas för att skapa än bättre kundnytta och effektivitet framåt.

Arbetet med vår nya pressanläggning är uppstartat. Beskedet om den nya investeringen har tagits emot mycket positivt av såväl kunder som anställda.

Samtidigt jobbar vi med upprampningen av vår nya produktionsanläggning i dotterbolaget PG&WIP, vilket påverkat resultatet negativt.”

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil: 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 17 juli 2018 kl 14.00.

Dokument & länkar