2018-04-17

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.

VD sammanfattade 2017
VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade 2017 och konstaterade att det varit ett framgångsrikt år för ProfilGruppen.

Sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Beslut från stämman
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017 fastställdes.

Utdelning
Styrelsen beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2017 skall utgå med 4,50 kronor per aktie (föregående år 3,00 kronor per aktie). Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdagen den 19 april 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 24 april 2018.

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av styrelseledamöterna Monica Bellgran, Mats Egeholm, Bengt Stillström, Thomas Widstrand och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg valdes till styrelseordförande.

Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor.

Arvode
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2018 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:

365 000 kr till styrelseordföranden

150 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2019
Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2019.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

För giltigt beslut av årsstämman erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Ekonomisk information
Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 17 juli 2018 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida. 

Åseda den 17 april 2018

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)

Orgnr 556277-8943 

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Kåre Wetterberg, styrelseordförande
Mobil: 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 17 april 2018 kl 19.30.

Dokument & länkar