2017-04-25

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 130 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.

VD sammanfattade 2016
VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade 2016 och konstaterade att det varit ett framgångsrikt år för ProfilGruppen. Han informerade om marknaden för aluminiumprofiler, i Sverige och övriga Europa. Han visade några exempel på nya kunder och produkter. Avslutningsvis gick Per igenom den finansiella utvecklingen under året som gått.

Sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Beslut från stämman
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016 fastställdes.

Utdelning
Styrelsen beslutade om utdelning för verksamhetsåret 2016 skall utgå med 3,00 kronor per aktie (föregående år 0 kronor per aktie). Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdagen den 27 april 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 3 maj 2017.

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Mats Egeholm och Kåre Wetterberg och Monica Bellgran valdes som ny ledamot, samtidigt som Susanna Hilleskog entledigades. Kåre Wetterberg valdes till styrelseordförande.

Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor.

Arvode
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2017 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:
365 000 kr till styrelseordföranden
150 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.
Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.
 

Beslut om valberedning inför årsstämman 2018
Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2018.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av principerna jämfört med föregående år beslutades.

Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Ekonomisk information
Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 18 juli 2017 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida. 
 

Åseda den 25 april 2017

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)

Orgnr 556277-8943 

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil: 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Kåre Wetterberg, styrelseordförande
Mobil: 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 25 april 2017 kl 19.30.

Dokument & länkar