2017-02-13

Revidering av finansiella mål

Sedan 2006 har ProfilGruppens finansiella mål varit oförändrade:

Avkastning på sysselsatt kapital              15 % i genomsnitt över en konjunkturcykel

Rörelsemarginal                                        6 % i genomsnitt över en konjunkturcykel

Nettoskuldsättningsgrad                          inom intervallet 0,75-1,00 ggr

Mot bakgrund av de senaste årens utveckling av basverksamheten och bolagets ökade förädlingsgrad har styrelsen den 13 februari 2017 beslutat om nya finansiella mål. Målen för avkastning på sysselsatt kapital samt nettoskuldsättningsgrad utgår. Rörelsemarginalmålet bibehålles men nivån justeras.

Ett nytt mål, nettoskuld/EBITDA, införs. Detta redovisar bättre koncernens totala skuldsituation i förhållande till rörelsens intjäningsförmåga och användes normalt av banker och investerare.

Nya finansiella mål

Rörelsemarginal                                        8 %

Nettoskuld/EBITDA*                             < 2,0

*EBITDA = rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Övriga definitioner återfinns i årsredovisningen för 2015. 

Bolagets utdelningspolicy är oförändrad. Av vinsten efter skatt över en konjunkturcykel skall, efter beaktande av kapitalbehov och kapitalstruktur, 40-50 procent delas ut till ägarna.

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Per Thorsells försorg för offentliggörande den 13 februari 2017 kl 16.00.

Dokument & länkar