2016-04-19

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.

VD och Koncernchef Per Thorsell sammanfattade aktiviteter och framgångar under 2015. Han informerade om marknaden för aluminiumprofiler, i Sverige och övriga Europa. Han gav exempel på nya kunder och vad som görs för att utveckla ProfilGruppen framåt. Avslutningsvis gick Per igenom den finansiella utvecklingen under året som gått.

Beslut från stämman

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för 2015 fastställdes.

Utdelning

Mot bakgrund av koncernens svaga resultat beslutade stämman att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2015.

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Mats Egeholm, Susanna Hilleskog och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg valdes till styrelseordförande. Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor.

Arvode

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2016 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:

340 000 kr till styrelseordföranden

125 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa
utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2017

Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av principerna jämfört med föregående år beslutades.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på koncernens hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 21 juli 2016 klockan 08.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida.

Sammandrag av VD:s anförande och justerat protokoll från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Åseda den 19 april 2016

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)

Org.nr 556277-8943

_______________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

_______________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 19 april 2016 kl 19.30.

Dokument & länkar