2016-02-12

Bokslutskommuniké ProfilGruppen 1 januari – 31 december 2015

Tydlig förbättring av helårsresultatet

Fjärde kvartalet

 • Intäkter 234,7 Mkr (208,6), upp 13 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 4,9 Mkr (5,3), engångsposter har påverkat resultatet
  negativt med 2,5 Mkr (positivt 2,7)
 • Nettoresultat 2,4 Mkr (2,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,9 Mkr (11,7)
 • Resultat per aktie 0,42 kr (0,35)

Helåret 2015

 • Intäkter 980,2 Mkr (808,6), upp 21 procent jämfört med föregående år
 • ProfilGruppen har tecknat avtal om sin största affär någonsin, om drygt 200 Mkr årligen
 • Rörelseresultat 22,9 Mkr (7,1), engångsposter har påverkat resultatet
  negativt med 15,9 Mkr (positivt 2,7)
 • Nettoresultat 13,0 Mkr (4,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,2 Mkr (27,4)
 • Resultat per aktie 1,88 kr (0,62)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Vi ser tillbaka på ett år med en tydlig utveckling i positiv riktning, där vi successivt har förändrat kundplattformen parallellt som försäljningsvolymerna har ökat. Tillsammans med effektiviseringar i verksamheten har detta förbättrat marginalerna.

En helt ny produktionsanläggning har byggts upp, som en följd av vår största affär någonsin. Ett spännande arbete som går enligt plan och där leveranser inleds under våren 2016. 

Vi känner oss väl förberedda för att fortsätta utvecklingen och ta oss närmare våra långsiktiga ambitioner.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Ulrika Bergmo Sköld, CFO
Mobil 073-230 05 98
E-post: ulrika.bergmo.skold@profilgruppen.se  

___________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-13. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 12 februari 2016 kl 8.00.

Dokument & länkar