2015-10-23

Delårsrapport ProfilGruppen: Råvarupåverkan ger negativt resultat i kvartalet

Tredje kvartalet

 • Intäkter 219,6 Mkr (177,6), upp 24 procent jämfört med föregående år

 • Rörelseresultat -3,2 Mkr (1,5) efter engångskostnader avseende råvara om 13,4 Mkr

 • Nettoresultat -3,6 Mkr (0,2)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,8 Mkr (-1,3)

 • Resultat per aktie -0,49 kr (0,02)

Första nio månaderna

 • Intäkter 745,5 Mkr (600,0), upp 24 procent jämfört med föregående år

 • ProfilGruppen har tecknat avtal om sin största affär någonsin, om drygt 200 Mkr årligen

 • Rörelseresultat 18,0 Mkr (1,8)

 • Nettoresultat 10,6 Mkr (1,4)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,7 Mkr (15,7)

 • Resultat per aktie 1,43 kr (0,23)

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Effekten av det fallande råvarupriset och den engångskostnad det orsakat skapar ett hack i vår resultatutveckling, men vi är samtidigt nöjda att se att både försäljning och underliggande verksamhet fortsätter utvecklas i rätt riktning. Vårt arbete mot att än bättre möta våra kunders förväntningar samt jobba med effektiviseringar fortgår i alla delar av verksamheten.

Uppbyggnaden av vår nya produktionsanläggning, i dotterbolaget PG&WIP AB, går enligt plan och leveranser kommer att inledas under början av 2016.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Peter Schön, CFO
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

___________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övrig fakta om koncernen, se sida 6-14. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl 8.00.

Dokument & länkar