2015-10-16

Tredje och fjärde kvartalets resultat belastas med engångskostnader

ProfilGruppen har råvaruavtal med kunderna, som under normala förhållanden gör prisrisken begränsad. Däremot finns det alltid en viss prisrisk i lagret och den har på grund av den senaste tidens kraftigt sjunkande råvarupris på aluminium lett till engångskostnader om cirka 13 Mkr, bland annat hänförligt till nedskrivning av lager inför det fjärde kvartalet.

Detta innebär att rörelseresultatet i tredje kvartalet förväntas uppgå till cirka -3 Mkr.

Fjärde kvartalet kommer att belastas med uppstartskostnader om cirka 4 Mkr, relaterade till den nya produktionsanläggningen för det kundavtal som kommunicerades den 10 april i år.

Delårsrapport för tredje kvartalet lämnas 23oktober 2015 kl 08.00.

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Per Thorsell kommenterar:

”Effekten av det fallande råvarupriset är ett hack i resultatutvecklingen, men vi är samtidigt nöjda över att den underliggande verksamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

___________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 16 oktober 2015 kl 12.00.

Dokument & länkar