2015-03-27

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg.

VD och Koncernchef Per Thorsell sammanfattade aktiviteter och utmaningar under 2014. Han informerade om marknaden för aluminiumprofiler, i Sverige och övriga Europa. Han berättade om de satsningar som görs i produktionen och marknaden för att utveckla ProfilGruppen framåt. Avslutningsvis gick Per igenom den finansiella utvecklingen under året som gått.

Beslut från stämman

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för 2014 fastställdes.

Utdelning

Mot bakgrund av koncernens operativa resultat beslutade stämman att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2014.

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Mats Egeholm, Susanna Hilleskog och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg valdes till styrelseordförande. Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor.

Arvode

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2015 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:
340 000 kr till styrelseordföranden
125 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa
utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.
Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2016

Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av principerna jämfört med föregående år beslutades.

Protokoll från stämman

Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på koncernens hemsida.

Ekonomisk information

Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 22 april 2015 klockan 08.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se/koncern.

Sammandrag av VDs anförande och justerat protokoll från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Åseda den 26 mars 2015

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Org.nr 556277-8943

___________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef, 070-240 78 40
Kåre Wetterberg, Styrelseordförande, 070-656 40 14

www.profilgruppen.se

___________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 27 mars 2015 kl 8.00.

Dokument & länkar