2015-02-12

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014, ProfilGruppen

Fortsatt positiv resultatutveckling i fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet

 • Intäkter 208,6 Mkr (173,1), upp 20,5 procent jämfört med föregående år  

 • Rörelseresultat 5,3 Mkr (-12,5), efter positiva engångsposter om 2,7 Mkr

 • Nettoresultat 2,6 Mkr (-11,5)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,7 Mkr (-16,3)

 • Resultat per aktie 0,35 kr (-2,05)

Helåret 2014

 • Ny vd, Per Thorsell, tillträdde 1 september 2014

 • Nyemission genomförd, 40,5 Mkr har tillförts

 • Intäkter 808,6 Mkr (730,0), upp 10,8 procent jämfört med föregående år

 • Rörelseresultat 7,1 Mkr (-20,0), efter positiva engångsposter om 2,7 Mkr

 • Nettoresultat 4,0 Mkr (-20,5)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,4 Mkr (-10,0)

 • Resultat per aktie 0,62 kr (-3,66)


  ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
  ”ProfilGruppen har haft en stabil utveckling under fjärde kvartalet med en ökad försäljningsvolym samt ett förbättrat resultat gentemot föregående år. Våra aktiviteter i marknaden under året har resulterat i ett antal nya affärer.

  Vi kommer fortsätta ha fokus på marknadsaktiviteter samt arbeta med att ytterligare effektivisera hela vår produktionskedja, vilket gör att vi ser positivt på utvecklingen framåt.”

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Per Thorsell, VD och Koncernchef
Mobil 070-240 78 40
E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-13. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Informationen är sådan som ProfilGruppen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 12 februari 2015 kl 8.00.

Dokument & länkar