2014-06-13

ProfilGruppen offentliggör prospekt för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Prospekt avseende företrädesemissionen i ProfilGruppen AB (publ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern fliken Investerare, samt på Remiums hemsida www.remium.com.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsbroschyr och förtryckt emissionsredovisning.

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; emissioner@remium.com eller per post på adress Remium Nordic AB, Att: ProfilGruppen, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen
17 juni 2014                  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

19 juni – 30 juni            Handel med teckningsrätter

19 juni – 3 juli               Teckningsperiod

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i ProfilGruppen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ProfilGruppen kommer endast att ske genom det prospekt som ProfilGruppen offentliggjort den 13 juni 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

______________________________________________

För mer information, vänligen kontakta: 
Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef           
Mobil 070-656 40 14                        
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se        

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2014 kl 13.00.

Dokument & länkar