2014-06-11

Beslut från extra bolagsstämma i ProfilGruppen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Den extra bolagsstämman i ProfilGruppen AB (publ) fattade idag beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 19 maj 2014 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för emissionen är att varje aktie, som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen den 17 juni 2014, ska berättiga till en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen är 17,00 SEK per aktie. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till 41,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 19 juni 2014 till och med den 3 juli 2014, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 8 juli 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen har bemyndigats att förskjuta tidplanen mot ovanstående förslag med maximalt tre månader.

För komplett information om emissionen hänvisas till det prospekt som förväntas offentliggöras den 13 juni 2014.

Stämmans beslut att godkänna den av styrelsen beslutade emissionen fattades enhälligt.

Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i ProfilGruppen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ProfilGruppen kommer endast att ske genom det prospekt som ProfilGruppen beräknar kunna offentliggöra omkring den 13 juni 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

_________________________________________________

Vid frågor, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef  
Mobil 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.
Aktuell information och foto för fri publicering  finns på www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2014 kl 20.00.

Dokument & länkar