2014-06-10

Styrelsen i ProfilGruppen fastställer villkoren för nyemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för ProfilGruppen AB (publ) (”ProfilGruppen” eller ”Bolaget”) har beslutat om slutliga villkor i den företrädesemission som styrelsen fattade beslut om den 19 maj 2014 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Sammanfattning

  • Aktieägare i ProfilGruppen har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje två (2) befintliga aktier, d v s en teckningsrelation om 1:2 i företrädesemissionen
  • Teckningskursen är 17,00 SEK per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid
    om 41,9 MSEK före emissionskostnader
  • Teckningstiden kommer att löpa under perioden från och med den 19 juni till och med den 3 juli 2014
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 17 juni 2014
  • Nyemissionen är i sin helhet säkerställd av Bolagets största aktieägare
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som äger rum den 11 juni 2014

Emissionsvillkor 
ProfilGruppen offentliggjorde den 19 maj 2014 styrelsens beslut om en företrädesemission om cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har nu fastställt teckningskurs och villkor för företrädesemissionen. Varje aktie i ProfilGruppen, som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen den 17 juni 2014, ska berättiga till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 17,00 SEK per aktie. Det motsvarar en rabatt om 34 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för ProfilGruppen-aktien den 9 juni 2014 på NASDAQ OMX Stockholm. Teckningstiden löper från och med den 19 juni till och med den 3 juli 2014, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Högst 2 466 259 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 12 331 293 SEK. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till 41,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionslikviden ska användas till att stärka bolagets finansiella ställning. 

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i ProfilGruppen som äger rum i Bolagets lokaler i Åseda den 11 juni 2014, kl. 18.00. Kallelsen offentliggjordes den 19 maj 2014 och finns tillgänglig på ProfilGruppens hemsida www.profilgruppen.se/koncern, fliken Investerare.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd. Bolagets största aktieägare Ringvägen Venture AB, Barranca Ltd, Lars Johansson, Mats och Kerstin Egeholm, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen, totalt motsvarande cirka 51,1 procent. Därutöver har samma aktieägare åtagit sig att teckna återstående del av företrädesemissionen. Garantiersättningen uppgår till 4 procent av respektive garants maximala åtagande enligt emissionsgarantierna.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
11 juni                          Extra bolagsstämma

12 juni                          Sista handelsdag i ProfilGruppens aktie inklusive teckningsrätt

13 juni                          ProfilGruppens aktie handlas exklusive teckningsrätt

17 juni                          Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, d v s aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen

18 juni                           Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

19 juni – 30 juni            Handel med teckningsrätter

19 juni – 3 juli               Teckningsperiod (teckning genom betalning)

Omkring 9 juli               Offentliggörande av nyemissionens preliminära utfall

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i ProfilGruppen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ProfilGruppen kommer endast att ske genom det prospekt som ProfilGruppen beräknar kunna offentliggöra omkring den 18 juni 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

______________________________________

Vid frågor, vänligen kontakta:

Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef  
Mobil 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell information och foto för fri publicering  finns på www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2014 kl 08.45.

Dokument & länkar