2014-05-19

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 juni 2014 kl 18.00 i bolagets anläggning press Max, Hammarvägen 5 i Åseda. Inregistreringen öppnar kl 17.30.

Rätt att delta och anmälan
För att delta i extra bolagsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 juni 2014, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 4 juni 2014. Anmälan om deltagande i årsstäm­man kan göras via anmälningsformulär på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, fliken Investerare, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda, per telefon 070-349 7 00 eller via fax 0474 – 711 28. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/firma, person‑/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefon­nummer och eventuella biträden (högst två).
  • Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska behörighetshand­lingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella behörighets­handlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfäl­ligt ha låtit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 4 juni 2014 då registreringen senast måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1           Stämmans öppnande

2           Val av ordförande vid stämman

3           Upprättande och godkännande av röstlängd

4           Godkännande av dagordning

5           Val av en eller två justeringsmän

6           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7           Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

8           Stämmans avslutande

_________________________________________

Förslag till beslut
 
Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 19 maj 2014 om nyemission av aktier på i huvudsak följande villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 10 juni 2014 fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 17 juni 2014.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 19 juni 2014 till och med den 3 juli 2014, eller, vad avser dem som garanterat nyemissionen, till och med den 8 juli 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att förskjuta tidplanen mot ovanstående förslag med maximalt tre månader.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd. Bolagets största aktieägare, Ringvägen Venture AB, Barranca Ltd, Lars Johansson, Mats och Kerstin Egeholm, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen, totalt motsvarande cirka 51,1procent (s.k. teckningsåtaganden).

Därutöver har samma aktieägare åtagit sig att teckna återstående del av Företrädesemissionen (s.k. emissionsgarantier). Garantiersättningen uppgår till 4 procent av respektive garants maximala åtagande enligt emissionsgarantierna.

Upplysningar på extra bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information
I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 4 932 517 aktier motsvarande 4 932 517 röster.

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 med tillhörande handlingar, inklusive fullmaktsformulär, finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Samt­liga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Åseda i maj 2014

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen

____________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta: 
Kåre Wetterberg, tfVD och Koncernchef   
Mobil 070-656 40 14  
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se 

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2014 kl 20.00.

Dokument & länkar