2014-04-10

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Bengt Stillström.

Tillförordnad VD och Koncernchef Kåre Wetterberg sammanfattade fjolårets händelser och satsningar. Kåre informerade om marknaden för aluminiumprofiler, både i Europa och Sverige samt satsningar som görs i produktionen och för att öka ProfilGruppens marknadsnärvaro. Avslutningsvis gick Kåre igenom den finansiella utvecklingen under året som gått.

Beslut från stämman

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för 2013 fastställdes.

Utdelning
Mot bakgrund av koncernens operativa resultat beslutade stämman att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Mats Egeholm, Susanna Hilleskog och Kåre Wetterberg. Bengt Stillström valdes till styrelseordförande fram till dess ny VD har tillträtt, därefter beslutades det att Kåre Wetterberg återgår som styrelsens ordförande. Bolagets revisor, Ernst & Young AB, med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2015.

Arvode
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2014 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:
340 000 kr till styrelseordföranden
125 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa
utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2015
Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av principerna jämfört med föregående år beslutades.

Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på koncernens hemsida.

Ekonomisk information
Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 23 april 2014 klockan 08.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se/koncern.

Sammandrag av VDs anförande och justerat protokoll från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Åseda den 10 april 2014

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)

Org.nr 556277-8943

__________________________________

För ytterligare information kontakta:

Kåre Wetterberg, tf VD och koncernchef 070-656 40 14
Bengt Stillström, Styrelseordförande 070-440 40 99

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

www.profilgruppen.se

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter.
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 10 april 2014 kl 19.30.

Dokument & länkar