2013-04-11

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Eva Färnstrand.

VD och Koncernchef Anders Frisinger sammanfattade fjolåret och åtgärder under hösten och vintern som genomförts sedan Anders tillträde den 1 juli 2012. Anders gick även igenom framtida fokusområden och marknadssatsningar och gick avslutningsvis igenom marknads- och finansiell utveckling under året som gått.

Beslut från stämman

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen fastställdes.

Utdelning
Mot bakgrund av koncernens operativa resultat beslutade stämman att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2012.

Val av styrelse och revisorer
Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Mats Egeholm och Susanna Hilleskog. Till ny ledamot av styrelsen valdes Kåre Wetterberg, som även valdes till styrelseordförande. Ernst & Young omvaldes som revisorer.

Arvode
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2013 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:
340 000 kr till styrelseordföranden
125 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej.
Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2014
Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2014.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission för att finansiera eventuella förvärv
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 400 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka åtta procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får beta­las med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i sam­band med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedö­mer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av principerna jämfört med föregående år beslutades.

Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på koncernens hemsida.

Ekonomisk information
Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 24 april 2013. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se/koncern.

Sammandrag av VDs anförande och justerat protokoll från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Åseda den 11 april 2013

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)

Org.nr 556277-8943

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter.
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 11 april 2013 kl 19.45.

Dokument & länkar