2013-03-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 april kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda.

Program för aktieägare
14.00-14.55            Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman
15.00                      Årsstämman öppnas
17.00 cirka             Enklare måltid serveras

Rätt att delta och anmälan
För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 april 2013, och

  • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 5 april 2013. Anmälan om deltagande i årsstäm­man kan göras via anmälningsformulär på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda, via fax 0474 – 711 28 eller per telefon 0474 ‑ 550 00 (vardagar kl 9-15). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/firma, person‑/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefon­nummer och eventuella biträden (högst två). Vidare ska anmälas intresse av att delta vid den efterföljande måltiden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfäl­ligt ha låtit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 5 april 2013 då registreringen senast måste vara verkställd.

Ombud m m
Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda skriftlig och daterad full­makt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska behörighetshand­lingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella behörighets­handlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Förslag till dagordning

1           Årsstämmans öppnande

2           Val av ordförande vid årsstämman

3           Upprättande och godkännande av röstlängd

4           Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5           Val av en eller två justeringsmän

6           Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

7           Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill: 
             a. Verkställande direktörens anförande
             b.
Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2012

8           Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen

9           Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

10       Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11       Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag

12       Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13       Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

14       Fastställande av arvoden till ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsens revis­ions- och ersättningsutskott

15       Fastställande av arvode till revisorn

16       Val av revisor

17       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

18       Beslut om valberedning inför årsstämman 2014

19       Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

20       Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Punkterna 2, 12, 13, 14, 15, 16 och 18 – Stämmoordförande, antal styrelseledamöter och reviso­rer, arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande, revisor samt valberedning
Valberedningen, som inför årsstämman 2013 består av Lars Johansson (ordförande i valberedningen, aktieägare), Eva Färnstrand (styrelsens ordförande), Gunnel Smedstad (aktieägare) och Carl Östring (representant för Ringvägen Venture AB, aktieägare), tillsammans representerande drygt 40 procent av rösterna i bolaget, föreslår följande:

Punkt 2       Eva Färnstrand utses till ordförande vid årsstämman 2013.

Punkt 12     Antalet stämmovalda styrelseledamöter ska förbli oförändrat och uppgå till fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13     Omval föreslås av styrelseledamöterna Susanna Hilleskog, Mats Egeholm, Bengt Stillström och Thomas Widstrand. Till nyvald ledamot föreslås Kåre Wetterberg, som även föreslås väljas till styrelseordförande. Om styrelseordförandens uppdrag upphör i för­tid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande. 

Uppgifter avseende de till omval och nyval föreslagna ledamöterna finns under fliken ”Års­stämma 2013” på bolagets hemsida www.profilgruppen.se/koncern och kommer även att fin­nas tillgängliga på stämman.

Punkt 14     Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp. Styrelsear­vode om 340 000 kr (250 000 kr) till styrelseordföranden och 125 000 kr (125 000 kr) till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Ersätt­nings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).

Punkt 15     Valberedningen föreslår att ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 16     Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebo­lag för tiden intill slutet av årsstämman 2014, varvid Ernst & Young meddelat att auk­toriserade revisorn Johan Thuresson avses utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 18     Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att årsstäm­man ska uppdra åt styrelsens ordförande att, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordfö­rande, ska utgöra valberedning.

Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex måna­der före årsstämman 2014. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarva­rande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valbered­ningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2014 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att före­slå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberednin­g­ens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggö­ras i samband med kallelse till årsstämman.

Ytterligare information från valberedningen tillhandahålls enligt nedan, se ”Övrig information”.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 – Utdelning
Styrelsen föreslår mot bakgrund av koncernens operativa resultat att ingen (0) utdelning för verksamhetsåret 2012 ska utgå (föregående år 0 kronor per aktie).

Punkt 17 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 400 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka åtta procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får beta­las med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i sam­band med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedö­mer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.

Punkt 19 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Ett ersättningsutskott, utsett av styrelsen, utarbetar förslag till riktlinjer för ersättningar till koncer­nens VD och övriga ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att nedan beskrivna riktlinjer ska gälla för 2013. Förslaget grundar sig på bolagets långsiktiga Ersättningspolicy, som senast revidera­des i mars 2013.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen, för närvarande totalt sju personer, inklusive verkställande direktören. Den totala ersättningen ska kunna utgöras av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen, som kan uppgå till maximalt 25 procent av den fasta lönen, är kopplad dels till koncernens resultat efter finansi­ella poster (max 15 procent av den fasta lönen) dels till definierade individuella mål (max 10 procent av den fasta lönen). Rörlig ersättning är villkorad mot positivt nettoresultat för koncernen och ska justeras i efterhand om den utbetalats på uppenbart felaktiga grunder. Avtal om pensionsför­mån träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befatt­ningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska inneha en uppsägningstid om sex till 12 månader från bolagets sida, och sex månader från befattningshavarens sida. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanta­get inte överstiga den fasta lönen för 12 månader. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

Beslutsmajoritet
För giltigt beslut under punkt 17 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjede­lar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information
I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 4 932 517 aktier motsvarande 4 932 517 röster.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget, Östra industriområdet, Åseda, och på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, senast från och med den 21 mars 2013.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hem­sida.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samt­liga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Åseda i mars 2013

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen

________________________________________ 

Kontaktperson
För mer information med anledning av valberedningens förslag, vänligen kontakta valberedningens ordförande Lars Johansson, mobil 070-658 39 05.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter.  
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 6 mars 2013  kl 12.00.

Dokument & länkar