2013-02-26

Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), 1 januari – 31 december 2012

Efterfrågan ytterligare försvagad i fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet

  • Intäkter 161,7 Mkr (195,5), ned 17 procent jämfört med föregående år       
  • Rörelseresultat 6,4 Mkr (1,4) efter engångseffekter om netto 17,8 Mkr (3,4).
  • Nettoresultat 9,8 Mkr (-0,6)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive engångseffekter 31,2 Mkr (-6,5)
  • Resultat per aktie 1,99 kr (-0,14)

Året

  • Intäkter 786,0 Mkr (836,7), ned 6 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 30,1 Mkr (17,7) efter engångseffekter om netto 27,2 Mkr (1,9).
  • Nettoresultat 23,0 Mkr (7,5)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive engångseffekter 51,2 Mkr (21,6)
  • Resultat per aktie 4,66 kr (1,51)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar:
”Efterfrågan försvagades ytterligare under det fjärde kvartalet och vår konkurrenskraft utmanades av den starka kronan. Trots att arbetstidsreduceringen för alla anställda bidrog till att sänka kostnaderna, blev rörelseresultatet negativt för årets sista kvartal, rensat för positiva engångseffekter.

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Frisinger, VD och Koncernchef
Mobil 070-585 12 38
E-post: anders.frisinger@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se 

 

 

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 6-14. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. 
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 26 februari 2013 kl 14.00.

Dokument & länkar