Du önskar få tillgång till webbsidor som inte är avsedda för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller annat land eller annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av innehållet på följande webbsidor är föremål för legala restriktioner, eller där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Genom att klicka ”I accept”, godkänner du villkoren nedan.

 

Du måste läsa följande innan du fortsätter och ombeds att läsa meddelandet nedan noggrant (gäller för samtliga personer som går in på den här webbsidan) innan du tar del av eller på annat sätt använder informationen på följande sidor. Genom att bereda dig tillträde till följande webbsida, accepterar du följande villkor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbsida. Offentliggörande eller distribution av informationen på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och alla personer som bereder sig tillträde till dessa webbsidor bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

 

Informationen på följande sidor riktar sig inte till personer som vistas i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller annat land eller annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Informationen på följande sidor får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.

 

Informationen på följande sidor utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i ProfilGruppen AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av ProfilGruppen för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom (i) USA, förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i Securities Act, eller (ii) Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller i annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

 

Även om ProfilGruppen är av uppfattningen att den information som lämnas på följande sidor är korrekt och komplett per dagen för lämnande av informationen och även om ProfilGruppen kan komma att lämna ny information från tid till annan, åtar sig ProfilGruppen inget ansvar för att uppdatera eller korrigera sådan information och frånsäger sig uttryckligen någon skyldighet att göra detta.

 

För att ta del av informationen på följande sidor, måste du bekräfta att du inte befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller i annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner samt att du har läst, förstått och godkänner villkoren ovan. Detta kan du göra genom att klicka ”I accept” nedan. Om du befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller annat land eller annan jurisdiktion som har sådana legala restriktioner måste du lämna sidan.

 

I accept.Nyemission 2014

nyemission2014

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en företrädesemission om cirka 40 MSEK före emissionskostnader. En extra bolagsstämma hölls onsdagen den 11 juni 2014.

Prospekt och anmälningssedel

Pressreleaser

 

Relaterade dokument